Дисциплини

Специалност „Финанси”

Пари и ЦБ
Банкови сделки
Международни финанси
Научни изследвания
Персонални финанси

Въведение във финансите
Корпоративни финанси
Финансови инвестиции
Публични финанси - I част
Публични финанси - II част
Антикризисен мениджмънт

Въведение в банковото дело
Основи на застраховането
Осигурителни системи и фондове
Теория на финансовото
посредничество

Морско и карго застраховане

Специалност „Застраховане и осигуряване”

Въведение във
финансите
Основи на
социалното осигуряване
Финансови пазари и институции
Банково дело
Мениджмънт
на частните
пенсионни фондове

Финансов мениджмънт
и управление на риска

Икономика на
застрахователното предприятие

Пари и паричен мениджмънт
Управление на инвестициите в застраховането и
осигуряването


Публично пенсионно
осигуряване
Валути и валутни пазари
Морско и карго застраховане
Публични финанси
Регулиране и надзор
на финансовия сектор
Здравноосигурителни системи
Управление на човешките ресурси в застраховането и осигуряването

Специалност „Банков мениджмънт”

Банков маркетинг
Банков контролинг
Превенция на
нарушения в банките

Сравнителни банкови системи
Финансов инженеринг
Риск мениджмънт в банките

Стратегически банков мениджмънт
Управление на банковия персонал
Научни изследвания


Специалност „Корпоративни финанси”

Корпоративен
контролинг

Корпоративен риск мениджмънт

Финансови деривати
Капиталово бюджетиране
Дългосрочно финансиране на корпорациите
Корпоративно застраховане

Мениджмънт на банковите
корпорации

Оценяване на компании
Магистърски семинар


Специалност „Публични финанси”

Икономика на
публичния сектор

Европейски публични финанси

Фондове за пенсионно
осигуряване
Управление на държавния дълг
Мита и митнически режими

Фискална политика и механизми
Социално подпомагане
Фискален федерализъм
Научни изследвания


Назад